601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

Author: Olivier Gnyp

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej cz. II

METODOLOGIA IDENTYFIKACJI I OCENY POZIOMU RYZYKA INHERENTNEGO I REZYDUALNEGO W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., nałożyła na instytucje obowiązane nowy obowiązek w postaci identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności danej instytucji. Obowiązek ten instytucje winny zrealizować po raz pierwszy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli w ciągu 6 miesięcy licząc od 13 lipca 2018 r., kiedy to ustawa weszła w życie. W kolejnych okresach w sytuacjach wskazanych w ustawie identyfikację i oceny ryzyka związanego z...

Czytaj dalej

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej cz. I

UŻYTE SKRÓTY OZNACZAJĄ: AML/CFT - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ML/TF - pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu . W niniejszym artkule opisuję przykładowy sposób realizacji obowiązku nałożonego na instytucje obowiązane w artykule 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Dz.U.2018.723, zobowiązującego do identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności danej instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA W OBSZARZE AML/CFT Zidentyfikować i ocenić ryzyko ML/TF w instytucji, czyli co? W kontekście prania...

Czytaj dalej

Beneficjent rzeczywisty osoby fizycznej

ZASADY USTALANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWAZGLĘDNIENIEM PRZYPADKU KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Kontynuując omawianie wybranych zagadnień dotyczących beneficjenta rzeczywistego, za przedmiot niniejszego artykułu stawiamy pytanie: Czy Klient osoba fizyczna może być beneficjentem rzeczywistym? Odpowiedź jest negatywna. Uzasadnienie Na polskim rynku można spotkać się ze stanowiskiem, iż beneficjentem rzeczywistym Klienta osoby fizycznej jest ta osoba fizyczna. Trudno znaleźć argumenty pozwalające obronić taką tezę. Organy nadzoru na polskim rynku słusznie zauważały w raportach pokontrolnych instytucji obowiązanych, iż w żadnym przepisie ustawy nie założono a priori, że beneficjentem rzeczywistym osoby fizycznej jest ta osoba fizyczna. Brak możliwości przyjęcia, iż beneficjentem rzeczywistym osoby fizycznej jest ta osoba fizyczna wynika...

Czytaj dalej

Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzone ustawą z dnia 1 marca 2018

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018 O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU IDENTYFIKACJA I WERYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – ZAGADNIENIA WYBRANE Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego jest jednym z fundamentalnych środków bezpieczeństwa finansowego stosowanych przez instytucje obowiązane. Jest to środek niezwykle istotny, którego możemy określić filarem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Trudno bowiem skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie wiedząc, kto tak naprawdę stoi za klientem, kto sprawuje nad nim kontrolę, wpływa na jego decyzje i działania. W rzeczywistości chodzi więc o ustalenie, z kim tak naprawdę instytucja obowiązana robi biznes, kto jest prawdziwą, rzeczywistą...

Czytaj dalej

Implementacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA USTAWA o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., dalej „ustawa”, implementująca IV Dyrektywę i w pewnym zakresie również V Dyrektywę PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w tym obszarze do polskiego systemu prawnego, wprowadza jako fundament działania, w sposób systemowy, stosowanie podejścia opartego na ocenie ryzyka. Podejście to oznacza, iż instytucje obowiązane identyfikują, oceniają i rozumieją ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które są narażone i podejmują środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) proporcjonalne do zidentyfikowanych ryzyk. Ustawa wprowadza zatem istotny wzrost znaczenia szacowania ryzyka, rozszerzając stosowanie podejścia opartego...

Czytaj dalej

Beneficjent rzeczywisty – problematyczne kwestie w zakresie stosowania tego środka bezpieczeństwa finansowego

W niniejszym artykule chciałbym zająć stanowisko wraz z uzasadnieniem w przedmiocie prawnego obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego podmiotu udzielającego poręczenia, z którym boryka się znaczna część instytucji obowiązanych. Problem zdefiniujmy następująco: Czy w świetle ustawy z 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455), instytucja obowiązana ma prawny obowiązek ustalania beneficjenta rzeczywistego dla podmiotu udzielającego poręczenia lub dającego inne zabezpieczenie prawne ekspozycji kredytowej kredytobiorcy?  Podstawą prawną zajmowanego stanowiska będzie oczywiście USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455),...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 3 – Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji

Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane i odpowiedzi na nie, nawiązujące do stanowiska GIIF w tym przedmiocie: 1. W jaki sposób instytucja obowiązana może dokonać prawidłowej identyfikacji klienta na podstawie polskiego dowodu osobistego, który nie zawiera adresu? W Polsce dokumentem stwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport. Może się zdarzyć, że w żadnym z tych dokumentów nie będzie adresu, a klient nie będzie dysponował żadnym innym dokumentem, na podstawie którego możliwy będzie do ustalenia adres. Czy w takim wypadku instytucja obowiązana ma obowiązek odmowy zawarcia umowy z takim klientem? Odpowiedź: W takim przypadku instytucja obowiązana nie ma obowiązku odmowy zawarcia umowy z takim...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 2 – Zasady weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta

Weryfikacja to proces polegający na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych uzyskanych we wcześniejszym procesie identyfikacji i powinna być wykonana przed nawiązaniem relacji biznesowej z klientem. W praktyce przeprowadza się ją najczęściej równolegle do procesu identyfikacji. W celu zapewnienia jakości informacji niezbędnej do wykonania procesów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta, instytucja obowiązana powinna dołożyć starań, aby źródła informacji wykorzystywane do weryfikacji tożsamości Klienta były wiarygodne oraz aby status dokumentów został odpowiednio potwierdzony tak, by mogły one służyć jako dowód, że identyfikacja i weryfikacja zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tutaj również zakres działań podejmowanych przez instytucję obowiązaną w tym obszarze...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 1

ŚRODEK PIERWSZY – identyfikacja i weryfikacja klienta. ZASADY IDENTYFIKACJI KLIENTA Zasady identyfikacji klienta są częścią programów i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucjach obowiązanych. Zasady te powinny być tak sformułowane aby instytucja obowiązana/ bank posiadała opartą na racjonalnych przesłankach pewność, iż zna prawdziwą tożsamość każdego swojego Klienta. Zasady te przede wszystkim muszą obejmować procedury przyjmowania klientów, otwierania rachunków, ze wskazaniem zakresu informacji identyfikacyjnych jakie są niezbędne, aby dana osoba mogła zostać klientem instytucji obowiązanej. Muszą zawierać również rozsądne – dostosowane do danej instytucji obowiązanej i praktyczne, uwzględniające podejście oparte na ocenie ryzyka, zasady weryfikacji danych identyfikacyjnych każdego klienta. W tym kontekście instytucje obowiązane powinny przeanalizować portfel swoich...

Czytaj dalej

Nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i ich skutki dla instytucji obowiązanych

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – JAK GO WDROŻYĆ W poprzednich częściach artykułu zajęliśmy się między innymi jednym z trudniejszych dla wielu instytucji obowiązanych zagadnień – wdrożeniem podejścia opartego na ocenie ryzyka. Przeprowadzanie oceny ryzyka – nadanie Klientowi właściwej kategorii ryzyka – jest podstawą podejścia opartego na ocenie ryzyka implementowanego postanowieniami nowej ustawy. Celem tej oceny ryzyka jest identyfikacja produktów, usług, kanałów dystrybucji, lokalizacji geograficznej i elementów relacji instytucji obowiązanej z Klientem, które są najbardziej podatne na działania związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Aby cel ten osiągnąć instytucje obowiązane muszą stosować określone kryteria analizy i oceny ryzyka. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu...

Czytaj dalej