601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

do 2017

Beneficjent rzeczywisty – problematyczne kwestie w zakresie stosowania tego środka bezpieczeństwa finansowego

W niniejszym artykule chciałbym zająć stanowisko wraz z uzasadnieniem w przedmiocie prawnego obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego podmiotu udzielającego poręczenia, z którym boryka się znaczna część instytucji obowiązanych. Problem zdefiniujmy następująco: Czy w świetle ustawy z 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455), instytucja obowiązana ma prawny obowiązek ustalania beneficjenta rzeczywistego dla podmiotu udzielającego poręczenia lub dającego inne zabezpieczenie prawne ekspozycji kredytowej kredytobiorcy?  Podstawą prawną zajmowanego stanowiska będzie oczywiście USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455),...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 3 – Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji

Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane i odpowiedzi na nie, nawiązujące do stanowiska GIIF w tym przedmiocie: 1. W jaki sposób instytucja obowiązana może dokonać prawidłowej identyfikacji klienta na podstawie polskiego dowodu osobistego, który nie zawiera adresu? W Polsce dokumentem stwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport. Może się zdarzyć, że w żadnym z tych dokumentów nie będzie adresu, a klient nie będzie dysponował żadnym innym dokumentem, na podstawie którego możliwy będzie do ustalenia adres. Czy w takim wypadku instytucja obowiązana ma obowiązek odmowy zawarcia umowy z takim klientem? Odpowiedź: W takim przypadku instytucja obowiązana nie ma obowiązku odmowy zawarcia umowy z takim...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 2 – Zasady weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta

Weryfikacja to proces polegający na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych uzyskanych we wcześniejszym procesie identyfikacji i powinna być wykonana przed nawiązaniem relacji biznesowej z klientem. W praktyce przeprowadza się ją najczęściej równolegle do procesu identyfikacji. W celu zapewnienia jakości informacji niezbędnej do wykonania procesów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta, instytucja obowiązana powinna dołożyć starań, aby źródła informacji wykorzystywane do weryfikacji tożsamości Klienta były wiarygodne oraz aby status dokumentów został odpowiednio potwierdzony tak, by mogły one służyć jako dowód, że identyfikacja i weryfikacja zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tutaj również zakres działań podejmowanych przez instytucję obowiązaną w tym obszarze...

Czytaj dalej

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 1

ŚRODEK PIERWSZY – identyfikacja i weryfikacja klienta. ZASADY IDENTYFIKACJI KLIENTA Zasady identyfikacji klienta są częścią programów i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucjach obowiązanych. Zasady te powinny być tak sformułowane aby instytucja obowiązana/ bank posiadała opartą na racjonalnych przesłankach pewność, iż zna prawdziwą tożsamość każdego swojego Klienta. Zasady te przede wszystkim muszą obejmować procedury przyjmowania klientów, otwierania rachunków, ze wskazaniem zakresu informacji identyfikacyjnych jakie są niezbędne, aby dana osoba mogła zostać klientem instytucji obowiązanej. Muszą zawierać również rozsądne – dostosowane do danej instytucji obowiązanej i praktyczne, uwzględniające podejście oparte na ocenie ryzyka, zasady weryfikacji danych identyfikacyjnych każdego klienta. W tym kontekście instytucje obowiązane powinny przeanalizować portfel swoich...

Czytaj dalej

Nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i ich skutki dla instytucji obowiązanych

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – JAK GO WDROŻYĆ W poprzednich częściach artykułu zajęliśmy się między innymi jednym z trudniejszych dla wielu instytucji obowiązanych zagadnień – wdrożeniem podejścia opartego na ocenie ryzyka. Przeprowadzanie oceny ryzyka – nadanie Klientowi właściwej kategorii ryzyka – jest podstawą podejścia opartego na ocenie ryzyka implementowanego postanowieniami nowej ustawy. Celem tej oceny ryzyka jest identyfikacja produktów, usług, kanałów dystrybucji, lokalizacji geograficznej i elementów relacji instytucji obowiązanej z Klientem, które są najbardziej podatne na działania związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Aby cel ten osiągnąć instytucje obowiązane muszą stosować określone kryteria analizy i oceny ryzyka. Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu...

Czytaj dalej

Podejście oparte na ocenie ryzyka ( Przeciwdziałanie praniu pieniędzy cz. 3 )

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – JAK GO WDROŻYĆ Zajmijmy się teraz jednym z trudniejszych dla wielu instytucji obowiązanych zagadnień – implementacją podejścia opartego na ocenie ryzyka. Przeprowadzanie oceny ryzyka – nadanie Klientowi właściwej kategorii ryzyka – jest podstawą podejścia opartego na ocenie ryzyka. Celem oceny ryzyka jest identyfikacja produktów, usług, kanałów dystrybucji, lokalizacji geograficznej i elementów relacji instytucji obowiązanej z Klientem, które są najbardziej podatne na działania związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W przyjmowanym przez instytucję obowiązaną modelu oceny i szacowania ryzyka brak obowiązkowych elementów wynikający z przepisów prawa. Pewne istotne elementy mogą być jednak podyktowane zasadami dobrej...

Czytaj dalej

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
( Przeciwdziałanie praniu pieniędzy cz. 2 )

1. KOGO DOTYCZĄ PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU – ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY Ustawa określa podmioty objęte zakresem stosowania przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, określając je mianem instytucji obowiązanych. Do instytucji obowiązanych ustawa zalicza m. in. : instytucje finansowe, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność – w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podmioty prowadzące...

Czytaj dalej

Nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i ich skutki dla instytucji obowiązanych cz. 1

Biorąc pod uwagę fakt, iż nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu już obowiązują warto zastanowić się nad podstawowymi założeniami tych regulacji oraz ich skutkami w praktyce dla instytucji obowiązanych. Jest to tym bardziej istotne, że przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu postrzegane jest w ostatnich latach jako działanie, które stanowić ma skuteczną metodą walki z przestępczością. To jednak tylko jedna strona medalu; z drugiej strony, bowiem jest też działaniem mocno ingerującym w prawa i wolności obywatelskie, jak też działaniem generującym koszty i liczne uciążliwe obowiązki dla jednostek objętych zakresem podmiotowym tej regulacji. Nie podejmując wątku...

Czytaj dalej