601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

2018

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej cz. II

METODOLOGIA IDENTYFIKACJI I OCENY POZIOMU RYZYKA INHERENTNEGO I REZYDUALNEGO W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., nałożyła na instytucje obowiązane nowy obowiązek w postaci identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności danej instytucji. Obowiązek ten instytucje winny zrealizować po raz pierwszy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli w ciągu 6 miesięcy licząc od 13 lipca 2018 r., kiedy to ustawa weszła w życie. W kolejnych okresach w sytuacjach wskazanych w ustawie identyfikację i oceny ryzyka związanego z...

Czytaj dalej

Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej cz. I

UŻYTE SKRÓTY OZNACZAJĄ: AML/CFT - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ML/TF - pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu . W niniejszym artkule opisuję przykładowy sposób realizacji obowiązku nałożonego na instytucje obowiązane w artykule 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Dz.U.2018.723, zobowiązującego do identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności danej instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA W OBSZARZE AML/CFT Zidentyfikować i ocenić ryzyko ML/TF w instytucji, czyli co? W kontekście prania...

Czytaj dalej

Beneficjent rzeczywisty osoby fizycznej

ZASADY USTALANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWAZGLĘDNIENIEM PRZYPADKU KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Kontynuując omawianie wybranych zagadnień dotyczących beneficjenta rzeczywistego, za przedmiot niniejszego artykułu stawiamy pytanie: Czy Klient osoba fizyczna może być beneficjentem rzeczywistym? Odpowiedź jest negatywna. Uzasadnienie Na polskim rynku można spotkać się ze stanowiskiem, iż beneficjentem rzeczywistym Klienta osoby fizycznej jest ta osoba fizyczna. Trudno znaleźć argumenty pozwalające obronić taką tezę. Organy nadzoru na polskim rynku słusznie zauważały w raportach pokontrolnych instytucji obowiązanych, iż w żadnym przepisie ustawy nie założono a priori, że beneficjentem rzeczywistym osoby fizycznej jest ta osoba fizyczna. Brak możliwości przyjęcia, iż beneficjentem rzeczywistym osoby fizycznej jest ta osoba fizyczna wynika...

Czytaj dalej

Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wprowadzone ustawą z dnia 1 marca 2018

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO WPROWADZONE USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018 O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU IDENTYFIKACJA I WERYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – ZAGADNIENIA WYBRANE Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego jest jednym z fundamentalnych środków bezpieczeństwa finansowego stosowanych przez instytucje obowiązane. Jest to środek niezwykle istotny, którego możemy określić filarem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Trudno bowiem skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie wiedząc, kto tak naprawdę stoi za klientem, kto sprawuje nad nim kontrolę, wpływa na jego decyzje i działania. W rzeczywistości chodzi więc o ustalenie, z kim tak naprawdę instytucja obowiązana robi biznes, kto jest prawdziwą, rzeczywistą...

Czytaj dalej

Implementacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA USTAWA o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., dalej „ustawa”, implementująca IV Dyrektywę i w pewnym zakresie również V Dyrektywę PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w tym obszarze do polskiego systemu prawnego, wprowadza jako fundament działania, w sposób systemowy, stosowanie podejścia opartego na ocenie ryzyka. Podejście to oznacza, iż instytucje obowiązane identyfikują, oceniają i rozumieją ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które są narażone i podejmują środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) proporcjonalne do zidentyfikowanych ryzyk. Ustawa wprowadza zatem istotny wzrost znaczenia szacowania ryzyka, rozszerzając stosowanie podejścia opartego...

Czytaj dalej