601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Co wyróżnia szkolenie/wartość dodana:

 

 1. Innowacyjna, niespotykana na rynku formuła prowadzenia części praktycznej szkolenia – gra szkoleniowa. To interaktywna gra, pozwalająca w duchu rywalizacji pomiędzy podzielonymi na grupy uczestnikami szkolenia lub współpracy – w zależności od strategii przyjętej przez grupy i determinacji uczestników do zwycięstwa w rywalizacji – nabywać praktycznych umiejętności stosowania regulacji prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i oceny ryzyka klienta. Ta wyzwalająca sporą dawkę emocji, a jednocześnie w pełni profesjonalna forma prowadzenia szkolenia, pozwala znacznie podnieść poziom przyswajalności nabywanej przez uczestników szkolenia wiedzy, podnosząc jednocześnie ich satysfakcję z udziału w szkoleniu. Ćwiczenie odkrywa także braki w wiedzy w przedmiotowym zakresie, umiejętności jej stosowania w praktyce i braki te eliminuje.
 2. Dowiedz się co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w dwóch ostatnich latach, zilustrowanych przykładami także z ostatnich tygodni poprzedzających szkolenie, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich bankach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.
 3. Wskazanie sposobów ukrywania przez klientów instytucji obowiązanych beneficjenta rzeczywistego wraz z ich szczegółowym omówieniem i podaniem metod przeciwdziałania takim praktykom. Przygotowanie do implementacji IV Dyrektywy AML w tym zakresie.
 4. Bardzo dobra znajomość przez prowadzącego odbiorców szkolenia, problemów pracowników banków, kultury pracy, wyzwań, regulacji wewnętrznych banku – co umożliwi zrealizowania szkolenia praktycznego, opartego na rzeczywistych przykładach bliskich słuchaczom i ich specyfice pracy, prezentującego najnowsze trendy w relacjach z klientami i zagrożenia dla banku – szkolenia perfekcyjnie dopasowanego do potrzeb słuchaczy i oczekiwań banku. Wykładowca od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla instytucji obowiązanych, w tym największych banków w Polsce i aktywnie współpracuje w przeciwdziałaniu przestępstwom na szkodę instytucji finansowych z instytucjami obowiązanymi oraz organami ścigania.
 5. 20 – letnie doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla Banków komercyjnych, spółdzielczych i innych instytucji obowiązanych.
 6. Bardzo duże praktyczne doświadczenie Prowadzącego w przedmiotowej tematyce oraz posiadanie uprawnień Certified Fraud Examiner – Biegłego ds. przestępstw finansowych i nadużyć gospodarczych.
 7. Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy w sposób interesujący i wartościowy dla uczestników – kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 8. Bardzo wysoka ocena na polskim rynku wykonywanych przez oferenta szkoleń.
a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

Metodyka:

Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków – wskazanie metod analitycznych konkretnych klientów i ich rachunków, w formie ćwiczeń interaktywne scenki sytuacyjne video uczące praktycznych umiejętności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, turniej – uczący praktycznych umiejętności stosowania wymagań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikujący te umiejetności, prezentacja multimedialna.

Szkolenie przygotowane i ukierunkowane na praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Analizowane będą rzeczywiste, ujawnione w praktyce instytucji finansowych przestępstwa i nadużycia. Zostaną omówione liczne metody popełnianych przestępstw poprzez prezentację schematu działania sprawców, konkretne rozważenie działań przez nich podjętych, składających się w sumie na realizowany model przestępstwa. Szkolenie zawiera także liczne przykłady i sytuacje z doświadczeń wykładowcy, będących efektem działań doradczych i kontrolnych prowadzących w licznych bankach w Polsce, a także pomocy świadczonej bankom w implementacji regulacji prawnych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Szkolenie pozwala sprawdzić uczestnikom umiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w slajdach multimedialnych podsumowujących kolejne wątki szkolenia z serii: „Sprawdź co już wiesz”. Uwypuklają one wiele cennych szczegółów, uwzględnienie których determinuje prawidłową implementację obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obowiązujących aktach normatywnych i uczą praktycznego zastosowania właśnie co przyswojonej wiedzy. Szkolenie prowadzone w formie żywego zaangażowania uczestników.

Gra szkoleniowa pozwala szybko i skutecznie rozwijać potrzebne aktualnie kompetencje. Oprócz pogłębiania twórczego myślenia, wpływaja na intuicję, uczenie się na błędach, czy na dostrzeganie długofalowej perspektywy, skutków braku wiedzy. Mechanizmy zastosowane w ćwiczeniu pozwalają na warunkowanie pozytywnych zachowań oraz skłaniają do ich powtarzania. Gra szkoleniowa wyzwala w uczestnikach zaangażowanie, które jest również potrzebne w codziennej pracy. Tak samo jak podczas szkolenia, pracownicy powinni być aktywni, wykonując swoje obowiązki w obszarze AML, praktycznie radząc sobie z napotkanymi trudnościami. Tego uczy ich gea szkoleniowa. Skuteczność takiej gey wynika z tego, że uczestnicy koncentrują się na osiągnięciu celu gry i przy okazji rozwijają kompetencje kluczowe do efektywnego funkcjonowania w pracy, uczą się umiejętnośći radzenia sobie z problemami w obszarze AML i TF.

Wyślij zgłoszenie

   

  PROGRAM SZKOLENIA

  PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY, PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA REGULACJI PRAWNYCH – WARSZTATY

   

  Program każdorazowo dostosowywany jest do specyfiki instytucji obowiązanej. Istnieje możliwość wybrania tylko interesujących Cię elementów z poniższego programu.

  1. Krajowe i międzynarodowe ramy prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy wraz z ich uzasadnieniem – wpływ na realizację procesów AML.
  2. Ryzyka AML i TF w działalności banku i metody zarzadzania tym ryzykiem.
  3. Obowiązki Banków w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  4. Źródła wartości majątkowych do prania, czyli co pierzemy?
  5. Proces prania pieniędzy – charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.
  6. Dowiedz się, co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w ostatnich dwóch latach zilustrowanych przykładami, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich instytucjach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.
  7. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach bankowych – przykłady, ćwiczenia.
  8. Stosowane przez grupy przestępcze metody wyłudzania pożyczek bankowych, a następnie prania pieniędzy – na podstawie aktualnie trwających śledztw organów ścigania.
  9. Przykłady prania pieniędzy w działalności banków, w tym m. in.:
  • analiza przykładów prania pieniędzy w działalności kredytowej banku,
  • przykłady prania pieniędzy w działalności leasingowej,
  • przykłady prania pieniędzy przy umowach faktoringu,
  • przykłady wykorzystywania majątkowych form zabezpieczeń do prania pieniędzy,
  • przykłady prania pieniędzy z wykorzystaniem rachunków bankowych,
  • przykłady prania pieniędzy przy wykorzystaniu spółek zakupionych od przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem osób prawnych – na podstawie śledztw organów ścigania.
  1. Kradzież tożsamości, a pranie pieniędzy.
  2. Przestępstwa prania pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z wyłudzeniami podatku VAT – metody prania pieniędzy w tym obszarze oraz metody mitygacji ryzyka z tym związanego – przykłady.
  3. Puste faktury ogromnym zagrożeniem dla instytucji finansowych – metody działania przestępców w tym zakresie i sposoby rozpoznawania oraz ograniczania zaangażowania Banku w działalność przestępczą.
  4. Onbording Klienta – Know Your Customer
  • Dlaczego realizacja programu Poznaj Swojego Klienta jest ważna.
  • Czym jest Program Know Your Customer.
  • Istota Programu Know Your Customer
  • Program Poznaj Swojego Klienta – korzyści.
  • Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo zbudowany Program Poznaj Swojego Klienta – szczegółowa analiza przykładu budowy Programu KYC.
  • Co to jest KYCC?
  • Program Poznaj Swojego Klienta Proces w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy – charakterystyczne elementy i metody ich identyfikacji – przykłady, ćwiczenia.
  • Omówienie na przykładach błędów i wpadek banków w realizacji programu KYC.
  1. Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady, ćwiczenia.
  • Określenie ryzyka AML klienta – jakie czynniki ryzyka powinniśmy brać pod uwagę? W jakich okolicznościach należy aktualizować ryzyko klienta?
  • Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
  • Proces KYC i Customer Due Diligence – jak je pomyślnie realizować.
  • Identyfikacja i weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta – źródła dostępnych danych.
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem.
  • Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – zasady ich stosowania.

   

  1. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.
  • Definicja beneficjenta rzeczywistego – co w praktyce oznaczają sformułowania użyte w definicji legalnej i jak wpływa to na zakres identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
  • Identyfikacja beneficjenta – dlaczego jest tak istotna dla Ciebie i jak ją prawidłowo przeprowadzać.
  • Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
  • Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
  • Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
  • Metody ukrywania beneficjentów rzeczywistych przez grupy przestępcze – analiza przykładów.
  • Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
  • Różne dokumenty używane do weryfikacji beneficjenta (przykłady).
  • Beneficjent rzeczywisty TRUSTU – przykłady.
  • Beneficjent rzeczywisty spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i z udziałem Skarbu Państwa.
  • Beneficjent rzeczywisty spółki kapitałowej, której udziałowcem jest kościelna osoba prawna.
  • Wpływ postanowień Kodeksu Prawa Kanonicznego, w tym potrzeby uzyskania „zgody osób trzecich na dokonanie czynności majątkowych” na ustalenie beneficjenta rzeczywistego.
  • Różne formy prawne w kontekście poszukiwania beneficjenta rzeczywistego.
  • Beneficjent rzeczywisty spółki w organizacji, spółki w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji.
  • Beneficjent rzeczywisty, a kurator w spółce.
  • Trudne przypadki struktur własnościowych (z naciskiem na polskie przypadki i sytuacja, gdzie reprezentantem, wspólnikiem/udziałowcem, beneficjentem może być osoba zagraniczna bądź osoba prawna zarejestrowana za granicą).
  • Przykłady struktur korporacyjnych, w których brak należytej staranności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego naraził instytucje obowiązane na niezwykle wysokie straty – dokładne omówienie symptomów ostrzegawczych na podstawie dokumentów spółek.
  • Dobre praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
  • Błędy popełniane przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
  • Przykłady struktur wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze w celu ukrycia beneficjenta rzeczywistego.
  • Jak uniknąć ewentualnych pułapek przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
  • Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego z praktyki bankowej. Wskazanie możliwych wątpliwości w procesie identyfikacji dla różnych form prawnych klientów i ich rozwiązanie.
  • Beneficjent rzeczywisty w pytaniach i odpowiedziach – analiza problemów i przypadków instytucji obowiązanych w tym obszarze.
  • Analiza przypadków – przeprowadzenie kompleksowego procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie autentycznych dokumentów przedstawionych przez Klienta w Banku. Ćwiczenie pozwoli na identyfikację rozbieżności pomiędzy beneficjentem rzeczywistym wskazywanym przez Klienta, a ustalonym przez bank. Proces radzenia sobie z rozbieżnością.
  • Analiza przypadków – identyfikacja klientów instytucjonalnych banków założonych lub zarządzanych przez „słupa”.
  1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i
   weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
  • Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.
  • Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
  • Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarzadzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązaną.
  • Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.
  1. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych oraz transakcji nietypowych – przykłady, ćwiczenia.
  2. Gromadzenie i przekazywanie informacji o transakcjach ponad progowych i podejrzanych do GIIF.
  • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania.
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych.
  • brak konieczności wystąpienia „transakcji podejrzanej”, jako przesłanki koniecznej do materializacji obowiązku raportowania.
  1. Procedura wstrzymania transakcji lub blokady rachunku –warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
  2. Podejście do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych PEP dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  3. Postępowanie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem.
  4. Sankcje międzynarodowe w przepisach oraz w obecnej sytuacji geopolitycznej. Szczególne środki ograniczające – zakres podmiotowy i przedmiotowy ich stosowania.
  5. Analiza przypadku stosowania sankcji nałożonych na podmioty rosyjskie.
  6. Analiza przypadków – Proces badania powiązań kapitałowych z rosyjskim przedsiębiorstwem Klienta polskiego i określenie wpływu tych powiązań na zastosowanie sankcji UE. Przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w procesie stosowania prawa do sformułowanej w wyniku wykładni normy prawnej.
  7. Czy fakt, że osoba fizyczna będąca w strukturze własnościowej Klienta naszego Banku, będącego spółka polską, jest objęta sankcjami UE oznacza konieczność objęcia sankcjami także tego podmiotu oraz innych podmiotów będących w strukturze własnościowej – analiza przykładu.
  8. Jeżeli uznamy, że Klient naszego Banku – spółka polska – w związku z jej powiązaniami kapitałowymi lub innymi, jest objęta sankcjami, jakie działania powinien podjąć Bank przewidziane odpowiednimi przepisami, w szczególności, jak postępować w stosunku do transakcji terminowych zawartych wcześniej.
  9. Zasady ukształtowania odpowiedzialności instytucji obowiązanych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulacji w obszarze AML.
  10. Interaktywna gra, pozwalająca w duchu rywalizacji pomiędzy podgrupami lub współpracy – w zależności od strategii przyjętej przez podgrupy – nabywać praktycznych umiejętności stosowania regulacji prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  Szkolenia stawia sobie za cel, aby w oparciu o nowe regulacje prawne, poprzez przykłady i ćwiczenia pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka, w codziennej pracy pracowników instytucji obowiązanych. Szkolenie pokazuje praktyczne sposoby i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym realizacji podejścia opartego na ocenie ryzyka, weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Szkolenie pozwoli także nabyć praktycznej umiejętności typowania transakcji nietypowych, podejrzanych w kontekście stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy wykorzystaniu najnowszych technik dydaktycznych – interaktywne scenki video, gra szkoleniowa.

  Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabędą również umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z tym przestępstwem, aby skuteczne zapobiegać legalizowaniu brudnych wartości majątkowych w Twojej instytucji obowiązanej, minimalizując ryzyko i ewentualne szkody instytucji obowiązanej.