601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu


Co wyróżnia szkolenie/wartość dodana:

 

 1. Innowacyjna, niespotykana na rynku formuła prowadzenia części praktycznej szkolenia – gra szkoleniowa. To interaktywna gra, pozwalająca w duchu rywalizacji pomiędzy podzielonymi na grupy uczestnikami szkolenia lub współpracy – w zależności od strategii przyjętej przez grupy i determinacji uczestników do zwycięstwa w rywalizacji – nabywać praktycznych umiejętności stosowania regulacji prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i oceny ryzyka klienta. Ta wyzwalająca sporą dawkę emocji, a jednocześnie w pełni profesjonalna forma prowadzenia szkolenia, pozwala znacznie podnieść poziom przyswajalności nabywanej przez uczestników szkolenia wiedzy, podnosząc jednocześnie ich satysfakcję z udziału w szkoleniu. Ćwiczenie odkrywa także braki w wiedzy w przedmiotowym zakresie, umiejętności jej stosowania w praktyce i braki te eliminuje.
 2. Dowiedz się co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w dwóch ostatnich latach, zilustrowanych przykładami także z ostatnich tygodni poprzedzających szkolenie, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich bankach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.
 3. Wskazanie sposobów ukrywania przez klientów instytucji obowiązanych beneficjenta rzeczywistego wraz z ich szczegółowym omówieniem i podaniem metod przeciwdziałania takim praktykom. Przygotowanie do implementacji IV Dyrektywy AML w tym zakresie.
 4. Bardzo dobra znajomość przez prowadzącego odbiorców szkolenia, problemów pracowników banków, kultury pracy, wyzwań, regulacji wewnętrznych banku – co umożliwi zrealizowania szkolenia praktycznego, opartego na rzeczywistych przykładach bliskich słuchaczom i ich specyfice pracy, prezentującego najnowsze trendy w relacjach z klientami i zagrożenia dla banku – szkolenia perfekcyjnie dopasowanego do potrzeb słuchaczy i oczekiwań banku. Wykładowca od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla instytucji obowiązanych, w tym największych banków w Polsce i aktywnie współpracuje w przeciwdziałaniu przestępstwom na szkodę instytucji finansowych z instytucjami obowiązanymi oraz organami ścigania.
 5. 20 – letnie doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla Banków komercyjnych, spółdzielczych i innych instytucji obowiązanych.
 6. Bardzo duże praktyczne doświadczenie Prowadzącego w przedmiotowej tematyce oraz posiadanie uprawnień Certified Fraud Examiner – Biegłego ds. przestępstw finansowych i nadużyć gospodarczych.
 7. Doskonała umiejętność przekazywania wiedzy w sposób interesujący i wartościowy dla uczestników – kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 8. Bardzo wysoka ocena na polskim rynku wykonywanych przez oferenta szkoleń.
a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

Metodyka:

Ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków – wskazanie metod analitycznych konkretnych klientów i ich rachunków, w formie ćwiczeń interaktywne scenki sytuacyjne video uczące praktycznych umiejętności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, turniej – uczący praktycznych umiejętności stosowania wymagań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikujący te umiejetności, prezentacja multimedialna.

Szkolenie przygotowane i ukierunkowane na praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Analizowane będą rzeczywiste, ujawnione w praktyce instytucji finansowych przestępstwa i nadużycia. Zostaną omówione liczne metody popełnianych przestępstw poprzez prezentację schematu działania sprawców, konkretne rozważenie działań przez nich podjętych, składających się w sumie na realizowany model przestępstwa. Szkolenie zawiera także liczne przykłady i sytuacje z doświadczeń wykładowcy, będących efektem działań doradczych i kontrolnych prowadzących w licznych bankach w Polsce, a także pomocy świadczonej bankom w implementacji regulacji prawnych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Szkolenie pozwala sprawdzić uczestnikom umiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w slajdach multimedialnych podsumowujących kolejne wątki szkolenia z serii: „Sprawdź co już wiesz”. Uwypuklają one wiele cennych szczegółów, uwzględnienie których determinuje prawidłową implementację obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obowiązujących aktach normatywnych i uczą praktycznego zastosowania właśnie co przyswojonej wiedzy. Szkolenie prowadzone w formie żywego zaangażowania uczestników.

Gra szkoleniowa pozwala szybko i skutecznie rozwijać potrzebne aktualnie kompetencje. Oprócz pogłębiania twórczego myślenia, wpływaja na intuicję, uczenie się na błędach, czy na dostrzeganie długofalowej perspektywy, skutków braku wiedzy. Mechanizmy zastosowane w ćwiczeniu pozwalają na warunkowanie pozytywnych zachowań oraz skłaniają do ich powtarzania. Gra szkoleniowa wyzwala w uczestnikach zaangażowanie, które jest również potrzebne w codziennej pracy. Tak samo jak podczas szkolenia, pracownicy powinni być aktywni, wykonując swoje obowiązki w obszarze AML, praktycznie radząc sobie z napotkanymi trudnościami. Tego uczy ich gea szkoleniowa. Skuteczność takiej gey wynika z tego, że uczestnicy koncentrują się na osiągnięciu celu gry i przy okazji rozwijają kompetencje kluczowe do efektywnego funkcjonowania w pracy, uczą się umiejętnośći radzenia sobie z problemami w obszarze AML i TF.

Wyślij zgłoszenie

 

PROGRAM SZKOLENIA

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY, PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA REGULACJI PRAWNYCH- WARSZTATY

 1. Realizacja podejścia opartego na ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • 1) Metodologia i czynniki ryzyka jakie należy przyjąć w działalności Twojej instytucji obowiązanej.
  • 2) Wyjątki od zasady podejścia opartego na ocenie ryzyka.
 2. Fundamentalna rola dla Twojej instytucji obowiązanej prawnego obowiązku sporządzenia dokumentu Identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w odniesieniu do działalności instytucji obowiązanej. Zakres i sposób przygotowania takiej oceny. Wpływ dokumentu identyfikacji i oceny ryzyka na procedury wewnętrzne instytucji obowiązanej.
  • 1) Określenia poziomu ryzyka inherentnego instytucji obowiązanej przez pryzmat klientów, obszarów geograficznych, produktów, transakcji, kanałów sprzedaży.
  • 2) Zdefiniowanie poziomu tolerancji na ryzyko jakie instytucja obowiązana jest skłonna przyjąć.
  • 3) Ocena kontroli – ocena dotychczas stosowanych mitygantów, ich aktualności, skuteczności, efektywności.
  • 4) Określenie i dobór mitygantów przyjętych do stosowania w instytucji obowiązanej – stworzenie i wdrożenie środków ograniczających ryzyko oraz kluczowych mechanizmów kontrolnych.
  • 5) Identyfikacja luk w istniejących środkach ograniczających.
  • 6) Ocena ryzyka rezydualnego – określenie poziomu ryzyka w poszczególnych obszarach z uwzględnieniem funkcjonujących mitygantów i ocena wyników pod kątem akceptowalnego poziomu ryzyka.
  • 7) Stworzenie profilu ryzyka instytucji obowiązanej z określeniem tolerancji na ryzyko.
  • 8) Przygotowanie oceny ryzyka AML TF.
  • 9) Implementacja systemu zarządzania ryzykiem na podstawie przeprowadzonej identyfikacji i oceny ryzyka.
  • 10) Ustanowienie procesu raportowania i okresowej kontroli, przeglądu skuteczności wdrożonych mechanizmów zarządzania ryzykiem.
 3. Procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej – konieczność indywidualnego podejścia instytucji obowiązanej przy jej tworzeniu z uwzględnieniem identyfikacji i oceny ryzyka danej instytucji obowiązanej. Elementy obligatoryjne jakie winny znaleźć się w procedurze wewnętrznej wraz ze wskazaniem rozwiązań wdrożeniowych .
 4. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 5. Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania.
  • 1) Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
  • 2) Ograniczenia stosowania zasady podejścia opartego na ocenie ryzyka.
  • 3) Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego – zasady ich stosowania.
   – Dostosowanie momentu ich stosowania,
   – Dostosowanie ilości pozyskiwanych informacji w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
   – Przyjęcie założeń w kwestii ustalenia charakteru i celu stosunku gospodarczego;
   – Dobór źródeł informacji z uwzględnieniem ich jakości;
   – Dostosowanie częstotliwości aktualizacji stosowanych środków i intensywności monitorowania transakcji.
  • 4) Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – zasady ich stosowania.
  • 5) Stosunki gospodarcze z państwami wysokiego ryzyka.
  • 6) Nowa konstrukcja transakcji nietypowej i zasady postępowania w sytuacjach jej ujawnienia.
  • 7) Stosunki gospodarcze lub transakcje z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne PEP
   – zasady realizacji obowiązków ustawowych w stosunku do takich klientów i beneficjentów rzeczywistych;
   – zakres znaczeniowy pojęcia źródło pochodzenia majątku, źródło pochodzenia wartości majątkowych.
 6. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście nowej ustawy – kim on jest i jak daleko nalezy się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady.
  • 1) Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
  • 2) Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
  • 3) Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
  • 4) Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 8. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych oraz transakcji nietypowych.
 9. Zmiany w zasadach gromadzenia i przekazywania informacji o okolicznościach i transakcjach ponad progowych, powiązanych i podejrzanych do GIIF.
  • 1) zakres i tryb przekazywania informacji o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnia przestępstwa i transakcjach do GIIF i organów ścigania.
  • 2) brak konieczności wystąpienia „transakcji podejrzanej”, jako przesłanki koniecznej do materializacji obowiązku raportowania.
  • 3) zawiadomienie o „podejrzanych okolicznościach” w trybie art. 74 ustawy, a zawiadomienie o „transakcjach podejrzanych” w trybie art. 86 ustawy – różnice.
  • 4) przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji zadań GIIF.
 10. Zmiany w zakresie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku – cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
 11. Postępowanie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem skarbowym.
 12. Szczególne środki ograniczające – zakres podmiotowy i przedmiotowy ich stosowania.
 13. Zasady kontroli instytucji obowiązanych.
 14. Zasady ukształtowania odpowiedzialności instytucji obowiązanych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania regulacji w obszarze AML.
 15. Kary administracyjne – zmiany w tym zakresie.
 16. Metody prania pieniędzy związane z działalnością instytucji obowiązanej.
 17. Przykłady okoliczności wzbudzających uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy.
 18. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy przy transakcjach handlowych.
 19. Gra szkoleniowa – interaktywna gra, pozwalająca w duchu rywalizacji pomiędzy podgrupami lub współpracy – w zależności od strategii przyjętej przez podgrupy – nabywać praktycznych umiejętności stosowania regulacji prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Szkolenia stawia sobie za cel, aby w oparciu o nowe regulacje prawne, poprzez przykłady i ćwiczenia pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka, w codziennej pracy pracowników instytucji obowiązanych. Szkolenie pokazuje praktyczne sposoby i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym realizacji podejścia opartego na ocenie ryzyka, weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Szkolenie pozwoli także nabyć praktycznej umiejętności typowania transakcji nietypowych, podejrzanych w kontekście stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy wykorzystaniu najnowszych technik dydaktycznych – interaktywne scenki video, gra szkoleniowa.

Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabędą również umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z tym przestępstwem, aby skuteczne zapobiegać legalizowaniu brudnych wartości majątkowych w Twojej instytucji obowiązanej, minimalizując ryzyko i ewentualne szkody instytucji obowiązanej.