601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

a

Na tropie beneficjenta rzeczywistego – czyli praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego

Proponowany czas trwania – 1 lub 2 dni

Cel szkolenia:

Szkolenia stawia sobie za cel, aby poprzez przykłady i ćwiczenia pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, jakim jest identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.

Aktualne praktyki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i  weryfikacji beneficjentów rzeczywistych są rozbieżne zarówno w zakresie definiowania pojęcia beneficjenta rzeczywistego  – z uwagi na zawiłość definicji ustawowej, jak i realizacji procesów jego identyfikacji i weryfikacji. Nie pomaga również brak wiarygodnych źródeł informacji pozwalających realizować obowiązki instytucji obowiązanych w tym przedmiocie, w szczególności w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych. Szkolenie stawia sobie za cel pomóc rozwiązać te problemy i wskazać narzędzia i liczne przykłady realizacji procesów identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z oczekiwaniami regulatorów.

a

Warto zwrócić uwagę na

Niezwykle wysoką ocenę wartości wykonywanych przez nas szkoleń przez pracowników instytucji obowiązanych pomimo, iż są to szkolenia twarde, o charakterze prawnym.

 

PROGRAM SZKOLENIA

NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

 1. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady, ćwiczenia.
 2. Definicja beneficjenta rzeczywistego – co w praktyce oznaczają sformułowania użyte w definicji legalnej i jak wpływa to na zakres identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 3. Identyfikacja beneficjenta – dlaczego jest tak istotna dla Ciebie i jak ją prawidłowo przeprowadzać.
 4. Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
 5. Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
 6. Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
 7. Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 8. Różne dokumenty używane do weryfikacji beneficjenta (przykłady).
 9. Metody ukrywania beneficjentów rzeczywistych przez grupy przestępcze – analiza przykładów.
 10. Beneficjent rzeczywisty spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i z udziałem Skarbu Państwa.
 11. Beneficjent rzeczywisty spółki kapitałowej, której udziałowcem jest kościelna osoba prawna.
 12. Wpływ postanowień Kodeksu Prawa Kanonicznego, w tym potrzeby uzyskania „zgody osób trzecich na dokonanie czynności majątkowych” na ustalenie beneficjenta rzeczywistego.
 13. Beneficjent rzeczywisty TRUSTU.
 14. Różne formy prawne w kontekście poszukiwania beneficjenta rzeczywistego:
 • Spółki z o.o.
 • Spółki akcyjne
 • Spółki partnerskie
 • Spółki komandytowe
 • Spółki komandytowo-akcyjne
 • Spółki jawne
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Stowarzyszenia (w tym zwykłe i rejestrowe)
 • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowych
 • fundacje
 • stowarzyszenia rejestrowe
 • spółki z o.o. w organizacji
 • stowarzyszenia zwykłe
 • spółdzielnie
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • publiczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
 • niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
 • kościoły i związki wyznaniowe.
 1. Beneficjent rzeczywisty spółki w organizacji, spółki w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji.
 2. Beneficjent rzeczywisty, a kurator w spółce.
 3. Trudne przypadki struktur własnościowych (z naciskiem na polskie przypadki i sytuacja, gdzie reprezentantem, wspólnikiem/udziałowcem, beneficjentem może być osoba zagraniczna bądź osoba prawna zarejestrowana za granicą).
 4. Przykłady struktur korporacyjnych, w których brak należytej staranności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego naraził instytucje obowiązane na niezwykle wysokie straty – dokładne omówienie symptomów ostrzegawczych na podstawie dokumentów spółek.
 5. Dobre praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 6. Błędy popełniane przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 7. Przykłady struktur wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze w celu ukrycia beneficjenta rzeczywistego.
 8. Jak uniknąć ewentualnych pułapek przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
 9. Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego z praktyki bankowej. Wskazanie możliwych wątpliwości w procesie identyfikacji dla różnych form prawnych klientów i ich rozwiązanie.
 10. Analiza przypadków – przeprowadzenie kompleksowego procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie autentycznych dokumentów przedstawionych przez Klienta w Banku. Ćwiczenie pozwoli na identyfikację rozbieżności pomiędzy beneficjentem rzeczywistym wskazywanym przez Klienta, a ustalonym przez bank. Proces radzenia sobie z rozbieżnością.
 11. Analiza przypadków – identyfikacja klientów instytucjonalnych banków założonych lub zarządzanych przez „słupa”.
 12. Beneficjent rzeczywisty w pytaniach i odpowiedziach – analiza problemów i przypadków instytucji obowiązanych w tym obszarze.
 13. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.
 14. Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
 15. Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarzadzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązaną.
 16. Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.